Blog

D1.11 Software design (final)

Authors: Christos Doulkeridis, Apostolos Glenis, Panagiotis Nikitopoulos, Giorgos Santipantakis, Akrivi Vlachou, George Vouros, Nikos Pelekis, Harris Georgiou, Georg Fuchs
Title: D1.11 Software design (final)
Abstract:
Year: 2018
Url:
DOI:
Pdf : http://datacron1.ds.unipi.gr:9082/wp-content/uploads/2019/02/D1.11.pdf