Blog

Integration of Mobility Data with Weather Information

Authors: Nikolaos Koutroumanis, Georgios Santipantakis, Apostolos Glenis, Christos Doulkeridis, George A. Vouros
Title: Integration of Mobility Data with Weather Information
Abstract:
Book title: Big Mobility Data Analytics Workshop (BMDA)
Year: 2019
Url: https://zenodo.org/record/2563133
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2557486